Badania niszczące

Badania niszczące

Charakterystyka

Ocena jakości materiału powinna uwzględniać jego parametry wytrzymałościowe w rozmaitych warunkach. Z biegiem czasu, obciążeniami eksploatacyjnymi i pogorszeniem warunków środowiskowych może dochodzić do osłabienia parametrów technicznych materiałów. Badania niszczące mają na celu ocenę zmiany jakości produktu po pojawieniu się obciążeń mechanicznych, zużyciu i pogorszeniu warunków eksploatacji.

Parametry i rodzaje badań

Rodzaje badań niszczących

Badania niszczące to szereg metod, które pozwalają określić odporność na konkretne zmiany, siły i obciążenia. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, które w normatywy sposób mogą określić jakość materiału. Na podstawie badań określa się takie parametry jak twardość, odporność na rozciąganie i ściskanie, a także podatność na korozję. Dzięki przeprowadzanym badaniom można określić, czy próbka spełnia wymagania jakościowe, a także czy można dopuścić ten rodzaj materiału i połączenia do dalszych etapów.

W laboratorium TEDSPAW przeprowadzamy szereg najpopularniejszych i bardziej specjalistycznych badań niszczących. Należą do nich między innymi:

Edit Content

Próba rozciągania metali

Statyczna próba rozciągania jest najbardziej rozpowszechnioną próbą w badaniach własności mechanicznych materiałów i złączy spawanych. Dzięki niej możliwe jest wyznaczenie szeregu wskaźników charakteryzujących własności materiału takich jak moduł Younga, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie oraz przewężenie.

Edit Content

Próba udarności metali

Próba udarności to jedna z metod badania zachowania się materiały w warunkach, które sprzyjają ich odkształcaniu pod wpływem działania siły lub temperatury, ale też ich kruszenia się czy pękania. Badaniu poddawane są własności mechaniczne materiału, które nie mogą zostać określone przy pomocy prób statycznych. W tego typu badaniach wykonuje się udarową próbę zginania oraz udarową próbę rozciągania. Rzadziej ściska się badany przedmiot lub skręca przy pomocy określonych urządzeń lub siły. Badania udarności są szczególnie istotne w przypadku określania właściwości stali. Dzięki nim określa się warunki cieplne, w których stal może poddawana być obróbce oraz wskazuje się takie warunki, w których materiał zaczyna się kruszyć. W naszym laboratorium wykonujemy badania udarności w temperaturach obniżonych do minus 90℃.

Edit Content

Próba zginania metali

Próbę zginania wykonuje się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału lub sprawdzenia podatności do odkształceń plastycznych pod wpływem siły gnącej wyrobów hutniczych oraz wykrycia niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych.
Próba polega na trójpunktowym zginaniu próbki do odpowiedniego kąta (najczęściej 180o). Próbki po zginaniu obserwowane są pod kątem wystąpienia nieciągłości. Parametry badania zależą od grubości, rodzaju badanego materiału oraz norm / przepisów / szczególnych wymagań Klienta.

Edit Content

Pomiary twardości metali

Badanie twardości polega na pomiarze zdolności materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym wywoływanym przez nacisk wgłębnika. Po pomiarze geometrii, powstałego odcisku określa się twardość materiału. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella. Pomiary twardości w spawalnictwie pełnią ważną rolę, pozwalają bowiem ocenić czy w miejscach narażonych na wysokie temperatury nie doszło do zbytniego utwardzenia materiału.

Badanie to wykonuje się na odpowiednio przygotowanych zgładach, tak, aby możliwe było wykonanie precyzyjnych pomiarów odcisków w wyznaczonych strefach złącza spawanego. W naszym laboratorium pomiary twardości wykonujemy metodą Vickersa